1 Ano nga ang ating sasabihin? (translation: Tagalog: Ang … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 1:16 For G1063 I am G1870 not G3756 ashamed G1870 of the gospel G2098 of Christ: G5547 for G1063 it is G2076 the power G1411 of God G2316 unto G1519 salvation G4991 to every one G3956 that believeth G4100 ; to the Jew G2453 first, G4412 and G5037 also G2532 to the Greek. Final Instructions and Greetings Romans 16. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 Mga Taga-Roma 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 26 Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat … 1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. 2 Huwag nawang mangyari. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Personal Greetings Romans 16. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay … 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 17 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. 25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. (Übersetzung: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Romano 16:16-Mangagbatian kayo ng banal na halik. Mga Romano 16:18 - Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay.